Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite MarineTeam Oy (2724573-7)

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi Vakuudeton kertaluotto
Luoton kokonaismäärä

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopi- muksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa

7 000 €
Nostoa koskevat tiedot

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa

Ostorahoitus. Tuotteiden maksaminen erissä
Luottosopimuksen voimassaoloaika 60 kk
Maksuerät Maksettavananne on seuraavaa:

3 x 103,25 € + 57 x 148,77 € Maksuväli 1 kk

Korko ja käsittelymaksut sisältyvät kuukausittaiseen maksuerään

ja ne on maksettava sovitun eräpäivän mukaisesti:

Annuiteetti

Maksettava kokonaismäärä

Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia

Luoton kokonaismäärä ja kokonaiskustannukset

Luoton kokonaismäärä Luottokustannukset yhteensä Maksettava kokonaismäärä

7 000,00 € 1 789,47 € 8 789,47 €

Luotto myönnetään tavaran tai palvelun maksamisen lykkäyksen muodossa tai liittyy tietyn tavaran toimittamiseen tai tietyn palvelun suorittamiseen.

Tavaran tai palvelun nimi Käteishinta

Esimerkkituote

Esim: käteishinta 7000€ - käsiraha 0€
= luoton kokonaismäärä 7000€

T arvittaessa
Vaadittavat vakuudet
Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava luottosopimuksen yhteydessä
Ei vakuutta

xx

3. Luoton kustannukset

Lainakorko

Todellinen vuosikorko

Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on hel- pompi vertailla erilaisia tarjouksia.

9,76 %

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava

  • -  vakuutus
  • -  tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

    Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

Ei Ei

Ensimmäiset 3kk nimelliskorko 0%, loppu sopimusajan kiinteä 7,95%

4. Muut kustannukset

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Vuotuinen viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista osamaksueristä ja muista saatavista määräytyy Korkolain (633/82) ja lakiin myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti. Lisäksi ostaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset peri- miskulut.

5. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.

Kyllä
Ennenaikainen takaisinmaksu

Teillä on milloin tahansa oikeus mak- saa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Kyllä
T arvittaessa

Luotonantajalla on oikeus saada korvausta ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä.

Luotonantajalla on oikeus saada korvaus kuluttajalta tämän maksaessa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, jos luoton korkoa ei ole sidottu viitekorkoon (kiinteä korko).

Korvaus määräytyy Kuluttajaluottodirektiivin § 28 ja § 29 mu- kaisesti.

Haku tietokannasta

Luotonantajan on annettava teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luotto- hakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan

yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Oikeus saada luottosopimusluonnos

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luo- tonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

Ajanjakso jona sitoo luotonantajaa

Nämä ehdot eivät sido luotonantajaa